Algemene Voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten die door of namens Rijschool Brookes verzorgd worden.

Alle prijzen zijn in Euro’s en inclusieve BTW.

Aan typefouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Rijschool Brookes staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 64961516

Artikel 1 – Verplichtingen rijschool

Rijschool Brookes is verplicht er zorg voor te dragen:

1.1 Dat elke cursist, die een opleidingsovereenkomst is aangegaan, een exemplaar ontvangt van de algemene voorwaarden van Rijschool Brookes.,

1.2 Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);

1.3 Dat de praktijklessen worden gegeven conform de door het CBR opgestelde rijprocedure;

1.4 Dat er een passende opleiding wordt aangeboden op basis van de proefles/eerste les;

1.5 Dat de cursist zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;

1.6 Dat de praktijklessen afgenomen worden in minimaal 1 les blok van 60minuten. Dat de cursist ten alle tijden inzicht heeft in zijn/haar eigen (digitale) vorderingenkaart mits de applicatie werkzaam is;

1.7 Dat de cursist periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie ontvangt van de instructeur over zijn/haar progressie en de voortgang in relatie tot de exameneisen;

1.8 Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de opleidingsovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles en het behalen van het examenniveau;

1.9 Dat de cursist, die via Rijschool Brookes het praktijkexamen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;

1.10 Dat de aanvraag voor het praktijkexamen onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden daadwerkelijk is ingediend bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de cursist is besloten om het praktijkexamen aan te vragen dit nadat de cursist de kosten voor het praktijkexamen heeft voldaan;

1.11 Dat er een verzekering is afgesloten, tegen aansprakelijkheid van Rijschool Brookes jegens de cursist;

1.12 De cursist te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van het praktijkexamen;

1.13 De cursist te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;

1.14 De cursist te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij aan Rijschool Brookes hiervan melding moet maken

1.15 De cursist te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van medicijngebruik welke invloed hebben op de bevoegdheid om een motorvoertuig te besturen, de cursist dit dient te melden. Als dit niet gemeld wordt is de cursist geheel zelf aansprakelijk voor eventuele juridische gevolgen hiervan.

Artikel 2 – Verplichtingen cursist / leerling

De cursist is verplicht:

2.1 Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Bij het niet verschijnen op het afgesproken moment, wordt er door de instructeur van een rijles in de categorie A of B een wachttijd in acht genomen van 15 minuten. Indien je door het te laat verschijnen, een rijles mist, wordt de gehele les in rekening gebracht;

2.2 De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd. De annulering dient telefonisch gemeld te worden. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging die plaats vond vanwege een dringende reden. Onder een dringende reden wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de cursist, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad;

2.3 Alle aanwijzingen van de instructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

2.4 Het met Rijschool Brookes overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld de aan te leren les- onderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder praktijkexamen, na te komen;

2.5 Tot het overleggen van een geldig legitimatiebewijs en in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat op de dag van het praktijkexamen (met uitzondering AVB, indien in bezit rijbewijs B), mocht dit niet het geval zijn, worden alle kosten in rekening gebracht;

2.6 Eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het CBR en Rijschool Brookes voordat de rijopleiding wordt aangevangen. Indien de cursist nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan Rijschool Brookes hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, indien de reservering voor een praktijkexamen al heeft plaats gevondenen wordt dit niet meer vergoed en zullen de kosten voor rekening cursist zijn;

2.7 Zich ervan te overtuigen dat hij/zij, indien vereist, een uittreksel uit het bevolkingsregister kan verkrijgen hetgeen nodig is voor het afleggen van het examen. Rijschool Brookes kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de cursist geen examen kan doen als gevolg van het ontbreken van het genoemde uittreksel;

2.8 Te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de cursist nalaat dit te vermelden, kan Rijschool Brookes niet aansprakelijk worden gesteld;

2.9 Rijschool Brookes met DigiD te machtigen zodat Rijschool Brookes het praktijkexamen kan aanvragen, dit geldt uitsluitend voor de cursisten in de categorie A of B;

2.10 Om vanuit het oogpunt van hygiëne verzorgd en netjes deel te nemen aan de lessen, indien dit niet het geval is dan wordt de rijles gestaakt en wordt deze alsnog in rekening gebracht;

2.11 Praktijklessen en/ of praktijkexamen uitsluitend te nemen bij Rijschool Brookes. Indien er tussentijds wordt gekozen voor een andere rijschool, om welke reden dan ook, wordt het pakket geannuleerd zonder enige vorm van restitutie.

Artikel 3 – Facturen en betalingen

3.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na het aanmaken van een les of pakket te worden betaald, tenzij overeengekomen is dat de betaling in termijnen zal worden voldaan;

3.2 De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor afgesproken datum aan Rijschool Brookes is overgemaakt, zonder dat enige aanmaning vereist is;

3.3 Indien de cursist na schriftelijke herinnering in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal Rijschool Brookes het bedrag verhogen met alle gemaakte incassokosten.

Tevens is Rijschool Brookes gerechtigd de lessen en het reserveren van de examens te staken. Als het praktijkexamen al aangevraagd is worden de kosten voor het praktijkexamen in rekening gebracht bij de cursist;

3.4 Betalen in termijnen is mogelijk voor lespakket 1 (30 uur) en hoger.

3.5 Voor de categorie AM dient de betaling in beginsel plaats te vinden voordat het examen wordt aangevraagd. Indien niet betaald wordt voorafgaand aan de aanvraag van het examen en bij minderjarigheid van de cursist, dienen de gegevens van de ouders dan wel voogden te worden opgegeven;

3.6 Betaling in termijnen is enkel mogelijk na overleg met Rijschool Brookes de termijnbedragen worden gefactureerd aan het begin van elke afgesproken termijn met een afgesproken aantal lessen.

3.7 Het volledige pakketgeld dient te zijn betaald in maximaal drie termijnen, waarbij de eerste termijn een minimum van 33% van het volledige verschuldigde bedrag dient te zijn.

3.8 Tenslotte geldt voor de reservering van het praktijkexamen dat de cursist het volledige verschuldigde bedrag moet hebben voldaan, alvorens praktijkexamen kan worden gereserveerd;

Artikel 4 –  Praktijkexamen

4.1 Alvorens het praktijkexamen kan worden aangevraagd, dient de leerling het volledige lesgeld te hebben voldaan. Daarnaast dient de leerling Rijschool Brookes te hebben gemachtigd middels DigiD (zie artikel 2.9.);

4.2 Veertien dagen na de datum van verlening van de machtiging én de volledige betaling van de opleiding heeft de cursist recht op inzage in zijn/haar gegevens in het aanvraagbestand van Rijschool Brookes waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag voor het praktijkexamen is ingediend bij het CBR;

4.3 Indien het praktijkexamen geen doorgang vindt omdat de cursist niet of te laat verschijnt op het praktijkexamen en dit niet te wijten is aan Rijschool Brookes, of omdat de cursist niet de vereiste en geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw praktijkexamen geheel voor rekening van de cursist;

4.4 Indien het praktijkexamen door het CBR wordt uitgesteld dan brengt Rijschool Brookes de eventuele extra rijlessen (voor het behouden van het examenniveau) in rekening bij de cursist;

4.5 De cursist kan slechts deelnemen aan het praktijkexamen, wanneer hij of zij door de instructeur hiertoe in staat wordt geacht;

4.6 De instructeur geeft een bindend advies ten aanzien van de hoeveelheid lessen die tussen de aanvraag van het praktijkexamen en het daadwerkelijke afleggen van het praktijkexamen, afgenomen dient te worden. Indien de cursist afwijkt van dit advies, kan het examen worden omgezet in een tussentijdse toets (TTT). De kosten hiervan bedragen € 225-. De cursist kan ook zijn voorkeur uit laten gaan naar het verrekenen van de tussentijdse toets met het praktijkexamen.

4.7 Indien de leerling na aanschaf van het lespakket besluit om bij een andere rijschool praktijklessen of een praktijkexamen af te nemen om welke reden dan ook, dan komt het volledige tegoed te vervallen.

4.8 Indien de leerling niet slaagt voor zijn/haar praktijkexamen, kan hij/zij binnen één maand na het eerste praktijkexamen zijn/haar volgende aanvraag voor een praktijkexamen indienen;

4.9 De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd voor het aanvragen van een nieuw praktijkexamen in het geval één van de volgende situaties :

  • Uitstel door het CBR bijv. in verband met COVID-19 of slechte weersomstandigheden;
  • Vanwege ziekte, onderbouwd met een doktersverklaring welke maximaal 7 dagen na examendatum getoond dient te worden aan Rijschool Brookes. en het CBR;
  • Vanwege een sterfgeval tot en met de tweede graad van de cursist binnen 4dagen voor het praktijkexamen of op de dag zelf, onderbouwd met een overlijdensakte;
  • Het lesvoertuig of een gelijkwaardig type niet beschikbaar is voor het praktijkexamen;
  • Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd.

4.10 Ten aanzien van de categorie A of B is het niet mogelijk om een praktijkexamen te annuleren.

Artikel 5 –  Beëindiging opleiding:

5.1 Indien Rijschool Brookes haar verplichtingen niet nakomt (zie art. 1) behoudt de cursist het recht voor zich kosteloos de gekozen opleiding te beëindigen. Rijschool Brookes zal het verrekenbare tegoed op de laatste (werk)dag van de maand overmaken aan de cursist;

5.2 De cursist kan uitsluitend schriftelijk, binnen twee maanden na de laatste rijles, en indien niet de gehele opleiding is voltooid, de gekozen opleiding beëindigen om dusdanige dringende redenen dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de opleiding te continueren. Rijschool Brookes zal in dit geval het tegoed, minus het examen (indien afgelegd) en minus de gereden lessen en annuleringskosten van € 35,- uiterlijk de laatste werkdag van de maand aan de cursist restitueren;

5.3 Bedragen boven de €250,- kunnen in termijnen worden terugbetaald, met een bedrag van minimaal €250,- per maand tot voltooiing van het te retourneren bedrag;

5.4 Rijschool Brookes kan de opleiding beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding, de kwaliteit van de rijlessen negatief beïnvloedt;

5.5 Ten aanzien van het annuleren van een lespakket, waarvan nog geen lessen zijn gereden of ingepland, worden geen annuleringskosten in rekening gebracht mits het annuleren plaats vindt binnen 8 dagen na het aanmaken van het lespakket.

5.6 De geldigheidsduur van een lespakket of strippenkaart bedraagt 365 dagen. De telling vangt aan vanaf het moment waarop het lespakket of de losse lessen wordt aangemaakt.

5.7 Lespakketten kunnen met maximaal 6 maanden worden verlengd. Dit dient schriftelijk of per email te worden aangevraagd. Eventuele prijswijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Dit geld alleen voor extreme veranderingen.

5.8 Bij verlenging van het lespakket is er geen mogelijkheid meer tot annuleren.

Artikel 6 – Voorwaarden restitutie tegoed

Rijschool Brookes is verplicht om het resterende aantal rijlessen ná het behalen van het praktijkexamen uit te keren aan de cursist. Dit dient schriftelijk of per email aangevraagd te worden en binnen 8 dagen na het behalen van het rijbewijs. Het resterende tegoed zal worden overgemaakt op een nader door de leerling kenbaar te maken rekeningnummer.

Voorwaarden restitutie:

  • Losse lessen à 60 minuten worden niet gerestitueerd;
  • Van lespakket 30 wordt maximaal 4 lessen gerestitueerd.
  • Van lespakket 35 wordt maximaal 6 lessen gerestitueerd.
  • Van lespakket 40 wordt maximaal 8 lessen gerestitueerd.
  • Lessen die worden geannuleerd vanwege slechte weersomstandigheden worden niet gerestitueerd, deze kunnen alleen opnieuw worden ingepland.

Artikel 7 – Vrijwaring

7.1 Rijschool Brookes vrijwaart de cursist voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd (dit geldt alleen voor de rijopleiding B), alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan of over rijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede bij het gebruik door de cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

7.2 De leerling dient vanaf 1 nov 2017 zelf een gezondheidsverklaring in te leveren bij het CBR ruim vóór de examendatum.

7.3 Indien de cursist, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de cursist Rijschool Brookes volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen

7.4 Als een cursist schade veroorzaakt aan een voertuig, en de les kan daardoor niet meer doorgaan, dan wordt deze les niet gerestitueerd aan de cursist.

Artikel 8 –  Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de cursist die worden vermeld op de opleidingsovereenkomst worden door Rijschool Brookes verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Rijschool Brookes de overeenkomst uitvoeren, cursist een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de cursist nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijlesinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cursist bij Rijschool Brookes aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Rijschool Brookes is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Wijzigingen voorbehouden.

Translate »
× Hoe kan ik je helpen